Integritetspolicy

General Data Protection Regulation (GDPR) är en EU-förordning som ersatt den svenska Personuppgiftslagen (PUL). GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och gäller hela EU. Det mesta är sig likt från PUL men på hur vi som företag får behandla dina personuppgifter har skärpts.

För oss på Almeviks Motor AB, 556108-2651, Roxtorpsgatan 12, 58273 Linköping, 013-24 24 70 är det viktigt att följa lagar och regler för hantering av personuppgifter och vill här informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.

I detta dokument får du information om hur vi behandlar alla personuppgifter som vi samlar in om dig när du, eller ditt företag som du representerar, gör ett fordon eller reservdelsköp, lämnar in ett fordon på service eller reparation, eller när vi köper ett fordon av dig.


Personuppgifter som vi behandlar om dig

Personuppgifter som du har lämnat till oss

Den information som du lämnar till oss för att vi ska kunna genomföra ett köpeavtal eller tjänsteavtal. Information du lämnar kan vara namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, betalningsinformation, information om din beställning (såsom bilmodell, registreringsnummer, chassinummer).

Personuppgifter som vi har samlat in från dig eller tredje part

När du lämnar in ett fordon till oss för service eller reparation kan vi komma att samla in registreringsnummer samt information som finns lagrad i fordonets data. Informationen är då främst av teknisk karaktär. Vi kan även komma att samla in uppgifter om genomförda felsökningar, vilket arbete som har utförts samt vilka reservdelar som har reparerats, bytts ut eller monterats.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter som vi får tillgång till genom Transportsstyrelsens vägtrafikregister, främst kontaktuppgifter, registreringsnummer och försäkringsuppgifter. Vi kan även komma att behandla uppgifter från Finansbolag vid en eventuell kreditprövning eller vid uppläggning av finansiering vid ingånget avtal.


Ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

I samband med köp av fordon, du lämnar in fordonet på service eller reparation eller om vi köper ett fordon av dig. Då är ändamålet för behandlingen att vi samlar in de uppgifter som behövs för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig. Den rättsliga grunden för behandlingen är då avtalsenlig.

Vid provkörning eller utlåning av våra fordon behandlar vi dina personuppgifter såsom personnummer och körkortsuppgifter för att säkerställa din identitet och för att kontrollera att du har giltigt körkort. Behandling av ditt personnummer är klart motiverat med hänsyn till vikten av säker identifiering vid utlåning av våra fordon. Vi behandlar endast dina uppgifter under tiden då du innehar vårt fordon.

Om du begär en offert från oss är ändamålet att vi samlar in de uppgifter som behövs för att kunna sammanställa offerten. Uppgifter som vi behandlar kan vara ditt namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, ditt nuvarande registreringsnummer, försäkringsuppgifter. Vi sparar endast uppgifterna under offertens giltighetstid. Den rättsliga behandlingen är avtalsenlig.

Vid en eventuell kreditprövning och ansökan om bilfinansiering hos vårt finansbolag behandlar vi uppgifter om ditt namn, personnummer samt uppgifter om ditt avbetalning-/leasingupplägg. Den rättsliga behandlingen är avtalsenlig.

Vi behandlar dina personuppgifter, såsom namn, e-post och telefonnummer, med syftet att skicka dig nyheter, information, inbjudningar till produktpresentationer, påminnelser om service, erbjudanden när leasing- eller finansieringskontrakt löper ut, utskick av kundnöjdhetsundersökningar. Den rättsliga grunden för behandlingen är intresseavvägning (berättigat intresse) och samtycke.

I en intresseavvägning har vi bedömt att vårt berättigade intresse att utföra behandling av dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse och din grundläggande rättigheter av att inte få dina uppgifter behandlade. Kan exempelvis gälla servicepåminnelser på ditt fordon.


Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer som utgångspunkt endast behandlas av oss.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra aktörer för att kunna genomföra ditt köpeavtal eller för att kunna genomföra en service eller en reparation på ditt fordon. Dessa aktörer kan vara generalagenter och fordonstillverkare, Transportstyrelsen, försäkringsbolag och finansbolag. De har i sin tur eget ansvar att informera dig om hur de behandlar dina uppgifter och är självständigt personuppgiftsansvariga.

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete. Det handlar exempelvis om att vi använder en revisionsbyrå för vårt bokslut eller IT-leverantörer för dataprogram. De är att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål vi själva har för behandlingen.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Hur länge detta är varierar beroende på skälet till behandlingen. Personuppgifter som vi behandlar i syfte med att fullfölja vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att kunna fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig.

Vi följer lagar, förordning, praxis eller myndighetsbeslut när det gäller att spara dina personuppgifter. Bokföringslagen kräver exempelvis att vi som företag sparar våra underlag i 7 år + innevarande år.


Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen ett flertal rättigheter gällande behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till tillgång

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Vid rätt till tillgång kan vi komma att vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av, och lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering och återkallelse av samtycke

Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.
  • Du invänder mot en intresseavvägning som vi har gjort baserat på vårt berättigade intresse, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Om uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla samtycket.

Däremot har du inte alltid rätt att bli raderad. Om vi exempelvis behöver dina personuppgifter för att kunna fullfölja ett redan ingånget avtal med dig, då behöver vi inte radera dina uppgifter. Vi får även fortsätta att behandla uppgifter som är kopplat till fordonet, såsom servicehistorik mm. Detta för att kunna utföra korrekta service/reparationstjänster på fordonet under tiden då den är i drift. Gäller uppgifter som är kopplade till registreringsnummer och chassinummer.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina uppgifter begränsas. Om du motsätter dig att personuppgifterna vi behandlar är korrekta, då kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera detta.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål, då kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Personuppgifter behöver inte begränsas om alla uppgifter som vi behandlar är korrekta för att kunna fullfölja vårt avtal med dig.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Du har också alltid rätt att slippa direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Du har, under en viss förutsättning, rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss som grundar sig på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig. Förutsättningen för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig. Uppgifterna lämnas då i datorläsbart format.


Frågor eller klagomål

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-postadress info@almeviks.se.

Personuppgiftsansvarig hos Almeviks Motor AB är Ida Almevik.

Linköping 2018-05-25


Cookies

Cookies är datafiler som sparas via din enhets webbläsare.

Genom att ni besöker vår hemsida www.almeviks.se, med tillhörande undersidor, medger ni som besökare att vi insamlar data för att förbättra din webbupplevelse. Vi lagrar inte några personuppgifter på vår webbplats såsom personnummer eller annan känslig information.

För och efternamn samt adress och e-post kan vara sådan information som kan komma att lagras i det fall ni som besökare fyller i något av vårt formulär. Genom att besöka vår hemsida och fylla i vårt formulär godkänner ni sådan insamling.